Nieuws Mens en Macht

Raad van State pleit voor radicaler ingrijpen in grondrechten

advies raad van state
Vice-president Thom de Graaf | Fotografie: Bart Maas ANP
💨

“Advies is minachting voor de grondwet”​
“Advies is minachting voor de grondwet”
Datum: 4 september 2022
Mens en Macht

Karel Beckman

Karel Beckman

De Raad van State vindt dat de regering méér mogelijkheden moet krijgen om toekomstige pandemieën te bestrijden dan het kabinet zelf voorstelt. Het hoogste adviesorgaan van de regering, voorgezeten door Koning Willem Alexander en geleid door D66-coryfee Thom de Graaf, stelt dat de regering permanente bevoegdheid moet krijgen om een avondklok in te stellen, scholen te sluiten en een coronatoegangsbewijs in te voeren.

Dat blijkt uit het Advies dat de Raad van State heeft uitgebracht over de door het kabinet voorgestelde ‘coronawet’. Met deze nieuwe Wet publieke gezondheid wil het kabinet-Rutte coronamaatregelen, zoals lockdowns, afstand houden, verplichte mondkapjes en verplicht testen, die tot dusver steeds waren gebaseerd op tijdelijke noodwetgeving, permanent in de wet regelen.

Het wetsvoorstel, dat begin juli werd aangekondigd, kreeg forse kritiek van juristen. Advocaat Stan Baggen van de vereniging De Vierde Golf, een platform van ‘linkse’ critici, stelde in De Andere Krant dat de voorgestelde maatregelen “iedere onderbouwing ontberen”. Jurist Maria-Louise Genet van de Vrije Mens Academie waarschuwde voor een “permanente medische dictatuur”.

Maar de Raad van State ziet dat heel anders. Integendeel, de Raad vindt juist dat er best een paar tandjes bij mogen. Waar het kabinet in het wetsvoorstel niet expliciet voorziet in de mogelijkheid tot het instellen van een avondklok en sluiting van scholen, stelt de Raad van State in haar Advies dat deze maatregelen juist wel zouden moeten worden geregeld. En waar het kabinet in het wetsvoorstel nog terughoudend is bij het invoeren van het controversiële coronatoegangsbewijs, vindt de Raad van State dat dit juist wel moet worden toegevoegd aan de ‘gereedschapskist’ van het kabinet. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hier bij het kabinet overigens ook al op aangedrongen.

Een ander punt waarop de Raad van State een strenger beleid bepleit is kerkdiensten en andere religieuze bijeenkomsten. Waar het wetsvoorstel voorziet in een uitzondering van deze bijeenkomsten, wil de Raad van State die schrappen.

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid, die de afgelopen twee jaar vele rechtszaken heeft gevoerd tegen de coronawetgeving, vindt het Advies van de Raad van State “verbijsterend”. Hij spreekt van “minachting” voor de grondwet. “De Raad van State hoort toekomstige wetgeving te toetsen aan de Grondwet en aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat laten ze volledig na, behalve waar het hun uitkomt.”

Pols wijst erop dat nergens in het wetsvoorstel objectieve criteria worden genoemd waarop maatregelen zouden moeten worden gebaseerd. “Volgens het wetsvoorstel mag de minister van VWS een infectieziekte aanmerken als A1, de hoogste categorie, als hij meent dat er sprake zou kunnen zijn van ‘ontwrichting’ van de samenleving of als een ziekte ‘pandemisch potentieel’ heeft. Nergens wordt iets gezegd over overlijdens, ziekenhuisopnames of zorgcapaciteit. Een ‘potentieel’ gevaar kan van alles zijn. Deze wet stelt de regering in staat grondrechten opzij te zetten voor een mogelijk risico, terwijl er geen sprake is van een acute noodsituatie. Dat gaat in tegen alle rechtstatelijke principes.”

Volgens Pols faalt de Raad van State volledig in haar controlerende taak. “Ze erkennen dat de maatregelen ‘ingrijpend inbreuk maken’ op de grondrechten van burgers, maar zeggen dan dat ze die schending zoveel mogelijk beperken, omdat alleen maatregelen mogen worden genomen die ‘noodzakelijk’ zijn. Maar een maatregel kan alleen ‘noodzakelijk’ zijn, als hij ook effectief is. De Raad heeft echter helemaal niet gekeken of de maatregelen die in de wet worden genoemd effectief zijn. We weten inmiddels uit talloze wetenschappelijke publicaties dat dit niet zo is, dat ze alleen maar schade veroorzaken. Hoe kom je er dan bij om er toch voor te pleiten?” Hij wijst erop dat in het Advies van de Raad van State afstand houden (de 1,5 meter) en verplichte mondkapjes als “milde” maatregelen worden omschreven. “De 1,5 meter vernietigt de horeca en cultuursector! Zo’n maatregel was nog nooit eerder ingevoerd in Nederland. Dat noemen ze mild. Het laat zien hoe ver deze mensen van de realiteit af staan.”

Een ander punt van kritiek is dat de maatregelen volgens het wetsvoorstel alleen goedkeuring behoeven van de Tweede Kamer, niet van de Eerste Kamer. De Raad van State vindt dat geen probleem, zo blijkt uit het Advies. Pols: “Dat zegt ook veel over hun houding.” Volgens Pols suggereert de Raad van State in haar Advies dat maatregelen democratisch zijn gelegitimeerd als het parlement ze goedkeurt. “Dat is niet zo. Een parlement mag alleen wetgeving aannemen die niet strijdig is aan de Grondwet en het EVRM maar die discussie wordt helemaal niet gevoerd. Het is bizar dat de Raad van State dit negeert.”

Pols vermoedt dat er sprake is van een een-tweetje tussen kabinet en Raad van State. “Het kabinet doet net alsof ze sommige harde maatregelen niet willen invoeren, maar nu kunnen ze wijzen op het Advies en het alsnog doen.” Hij wijst erop dat er ook een vangnetbepaling in het wetsvoorstel staat, dat het kabinet de mogelijkheid geeft alsnog allerlei maatregelen in te voeren die nu niet in de wet staan. “Ook dat vindt de Raad van State geen probleem.”

Door Frankema, oprichter van stichting Vaccinvrij, die ijvert voor het behoud van vrije vaccinatiekeuze, valt Pols bij. Zij wijst erop dat de maatregelen, “die miljarden hebben gekost en enorme schade hebben veroorzaakt”, niet eens zijn geëvalueerd. “De motie van Fleur Agema over onderzoek naar de effectiviteit van alle ingezette maatregelen werd op 4 mei 2022 verworpen: D66, VVD, CU en CDA stemden tegen. Een evaluatie over de meest ingrijpende maatregelen die Nederland in de afgelopen jaren kreeg opgelegd, is niet nodig? Het sterftecijfer voor Covid-19 is wereldwijd 0,15 procent van de mensen die het krijgen. Een onafhankelijke evaluatie zou direct aantonen dat de maatregelen niet nodig waren, niet werkten en enorme schade hebben aangericht. Toch gaan we ze nu wettelijk vastleggen, met de zegen van de Raad van State.”

Frankema wijst erop dat minister van VWS Ernst Kuipers zelf heeft erkend dat de avondklok geen effect heeft gehad. “Toch vindt de Raad van State dat die mogelijkheid in de wet moet komen. Data-analist Daniel van der Tuin, die vele Wob-documenten heeft geanalyseerd, heeft aangetoond dat de avondklok puur bedoeld was om sociale gehoorzaamheid af te dwingen en niets te maken had met virusbestrijding. Als iets niet werkt en je gaat er toch mee door, dan kun je alleen maar concluderen dat het doel kennelijk niet is wat men zegt dat het is.”

Volgens Frankema maakt het wetsvoorstel en het Advies van de Raad van State duidelijk dat het bij het coronabeleid gaat om “een doelbewuste poging om een medische wereldwijde dictatuur te installeren”. Die wordt volgens haar aangestuurd door het World Economic Forum, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Verenigde Naties, de Europese Unie en andere niet-democratische supranationale organisaties. Zo wordt bij de WHO momenteel regelgeving voorbereid die deze organisatie in staat zal stellen wereldwijd pandemieën af te kondigen die lidstaten vervolgens zullen verplichten maatregelen te nemen die allerlei inperkingen van grondrechten met zich meebrengen. Frankema: “Het gaat niet om redelijkheid, het gaat niet om wetenschap, het gaat zelfs niet om gezond verstand. Het gaat om een nieuwe wereldregering.”

Coronamaatregelen: niet effectief, wel schadelijk

De stichting Vaccinvrij heeft onlangs een uitgebreid overzicht gepubliceerd van wetenschappelijke literatuur waarin alle coronamaatregelen worden geëvalueerd: wat was het argument om ze in te voeren, was er een wetenschappelijke onderbouwing, wat is het effect ervan geweest. Er is gekeken naar alle maatregelen: mondkapjes, lockdowns inclusief thuiswerken en schoolsluitingen, 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren, plexiglas schermen, PCR-testen, zelftesten, avondklok, QR-code met 3G, QR-code met 2G en ventileren.

Voor geen enkele maatregel, met uitzondering van ventilatie, is er bewijs dat het een positieve bijdrage heeft geleverd aan de volksgezondheid, stelt de stichting. “Keer op keer blijken de maatregelen te zijn ingevoerd op basis van onwaarheden en valse beloftes, ontbrak solide wetenschappelijke onderbouwing, en hebben ze geen positieve effecten gehad op het tegengaan van de verspreiding van het virus. Daarentegen hebben met name lockdowns en vaccins enorm veel schade toegebracht aan de gezondheid van mensen, hun welzijn, maatschappelijk, sociaal, en cultureel leven. De (wereld)economie is volledig verstoord en de consequenties hiervan zullen nog jaren in steeds ergere mate voelbaar zijn.” 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.