Themakranten

 

Van de Redactie

De Andere Krant over Macht

De 12e editie van De Andere Krant heeft als thema macht. Omdat het zoeken naar factoren van macht achter de coulissen (daar waar de macht op papier ligt, het parlement, de rechterlijke macht, overheden) per defi nitie een één of andervormig complot moet behelzen kan de zoektocht naar de macht achter de macht in de reguliere media niet plaatsvinden. Iedereen die buiten de gestelde kaders denkt, is een complotdenker en daar moet een journalist (die zijn baan niet wil verliezen) verre van blijven.

Ondanks dat de zoektocht naar de macht achter de macht in het publieke domein niet mag plaatsvinden, snapt werkelijk iedereen dat deze macht wel bestaat. En omdat wij onszelf geen restricties en grenzen opleggen met betrekking tot dat wat onderzocht mag worden, kan een krant over deze macht, haar agenda en psyche niet uitblijven.

De krant spreekt voor zich en zit vol mooie, onthullende, diepe, verontrustende en inzichtgevende artikelen. Het colofon spreekt wat mij betreft boekdelen. Mijn redactioneel kan dus kort blijven. 

Dan alleen nog dit, naast dat we inkomen generen met bestellingen en abonnementen vragen we om uw steun. Omdat we de boodschap simpelweg te belangrijk vinden verspreiden we van deze editie weer 250.000 exemplaren… en de drukker wil weer graag betaald worden.

Sander Compagner

De Andere Krant over Klimaat

Hoofdredactioneel

Het debat (zover daar sprake van is) over klimaat is omgeven met het frame dat mensen die kritisch kijken naar de ‘klimaatwetenschap’ niet het allerbeste met de aarde voor zouden hebben. Zijn we onderdeel van de natuur en kunnen (en gaan) we in harmonie met onze omgeving leven of zijn we de collectieve aanstichter van het kwaad? De verpesters van het klimaat die tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden? De apocalyptische toon in het debat laat zien dat de laatste zienswijze de overhand heeft. Het debat raakt daarnaast continu vervuild door klimaat en milieu op één hoop te gooien.

Onder de noemer van het klimaat staat ons een herschikking van onze hele maatschappij te wachten. De verandering die onze samenleving moet gaan doormaken volgens de doemdenkers die het klimaatdebat bepalen is immens en veel verstrekkender dan de meeste mensen overzien.

De hoogste tijd voor een Andere Krant Klimaat dus. Gemaakt in nauwe samenwerking met CLINTEL, de door Marcel Crok en Guus Berkhout opgerichte stichting die een veel optimistischere kijk heeft op klimaatverandering en die politici aanspoort om het klimaatbeleid rationeler en betaalbaarder te houden. Zij delen in deze editie hun kennis en netwerk en nemen ons mee in de klimaatfuik waarin we beland zijn (spoileralert, ontsnapping is mogelijk).

Onder de thema’s die daarbij aan de orde komen, zitten een aantal hot potatoes. Zoals de cijfers waarmee gewerkt wordt. Hoe ernstig is de opwarming nu daadwerkelijk en over de reële opbrengst van windturbines en zonneparken. Over de vaak ondoordachte oplossingen die bedacht zijn – zoals de biomassacentrales en huizen verplicht ‘van het gas af’ halen. Maar ook over de agressie die iemand ontmoet wanneer hij vloekt in de klimaatkerk. Over de juridische implicaties en strijd die op veel plekken gaande is en over oplossingen die het (mainstream) debat niet halen gaat het allemaal in deze editie.

We besteden veel aandacht aan de Regionale Energiestrategie, de RES. Deze heeft Nederland voorzien van ‘RES Regio’s’. Al deze regio’s moeten bijdragen aan de CO2-doelen van Den Haag, maar in de praktijk blijkt dat alleen met windturbines en zonneparken te mogen. RES In Beeld (zie ook de coverfoto) maakt deze plannen inzichtelijk en geeft Nederlanders de mogelijkheid informatie te verzamelen om vervolgens aan de bel te trekken bij de lokale politiek.

Bij het schrijven van dit artikel een week voor de verkiezingen, is ook de actie van De Bond Tegen Overheidszaken van belang. De bond doet een voorstel hoe jouw stem tot een contractuele afspraak gemaakt kan worden. In een tijd waarin de politieke besluitvorming steeds minder stil staat bij de wensen van een groot gedeelte van de bevolking en hun rechten en vrijheden met voeten worden getreden, vermelden en steunen wij dit initiatief. Op pagina 23 leest u hoe stemmen onder voorwaarden in zijn werk gaat. De actie loopt tot de formatie.

Terugkomend bij het begin. Bij De Andere Krant geloven we dat we in harmonie met onze leefwereld kunnen en gaan leven. Klimaatverandering is iets waar de mens zich prima aan kan aanpassen. Het is nu vooral het klimaatbeleid dat leidt tot polarisatie in de samenleving. Goede alternatieven voor fossiele energie zijn wel degelijk voor handen maar krijgen gek genoeg niet de voorkeur. Een thema over alle mogelijke vormen van energie zou een mooie opvolger van dit nummer kunnen worden.

Een laatste opmerking aan onze abonnees, lezers en overige geïnteresseerden: de volgende krant is in de maak. Deze gaat over macht en daarmee ook over de corona actualiteit. Namens de hele redactie bedanken we graag hartelijk al degenen die ons het afgelopen jaar op enigerlei manier gesteund hebben. Samen zorgen we voor een breed en open debat

De Andere Krant over leven

Hoofdredactioneel
De 10e editie van De Andere Krant gaat over positieve ontwikkelingen die plaatsvinden in onze wereld. De maatschappij gebaseerd op competitie en bezit wordt door steeds meer mensen principieel afgewezen. In de scheuren van onze maatschappij ontstaan de eerste loten van een nieuwe tijd met een nieuw paradigma.

2020 heeft bewezen hoe sociaal en goed de gemiddelde mens voor de ander is. Zonder problemen schikken mensen zich naar de veiligheidsbehoefte (in het begin dachten we noodzaak) van de ander. We zien van spontane hulp en solidariteit. Zelfs grote materiële belangen schuiven we terzijde wanneer het de gezondheid van onze medemens betreft. Juist deze periode laat zien dat de behoefte niet (meer) bij alleen voor ons zelf ligt. Dat samen zijn ons belangrijkste goed is.

De huidige wereldorde van individualisering, technocratie en grootkapitaal is dus tegenstrijdig aan de collectieve behoefte van de mens. Na jaren van afbreuk avn de maatschappij (de zorg, het onderwijs, arbeidsvoorwaarden, woonzekerheid) wordt ons nu een toekomst voorgesteld van solitair virtueel verder leven. In de oude wereld kopen we online, werken we thuis en brengen we elkaar niet in gevaar. We maken de chemicaliën van de Pharma verantwoordelijk voor onze gezondheid.

Schrijven over de nieuwe wereld gaat vaak over heel dichtbij. Onze samenleving barst uit elkaar van de mooie plannen om tot een totaal harmonieus samenleven te komen. Wat vaak nog ontbreekt, is hoe het praktisch te maken. Op pagina 6 en 7 worden modellen gepresenteerd waar iedereen mee aan de slag kan. Verder gaat het over grote ideeën zoals een nieuw staatsbestel tot aloude en nieuwe wijsheid hoe we onszelf sterk en gezond kunnen houden. Enkele initiatieven en stemmen lichten we uit. Deze editie kan alleen maar een vervolg krijgen want er is nog veel meer te beschrijven.

We wensen iedereen veel leesplezier en inspiratie toe.

De Andere Krant over de media

Hoofdredactioneel
Mijn persoonlijke motivatie om De Andere Krant uit te geven ontstond in 2014. Nadat uitkwam dat Nederland onder valse voorwendselen de oorlog met Irak was ingerommeld ben ik gaan twijfelen aan de berichtgeving in Nederlandse (en internationale) media. Door de onderwerpen die we met deze krant behandeld hebben (Rusland, het Financiële systeem, 911, Gezondheid, MH17, Vrijheid, Covid-1984) ontdekte ik dat de Irak oorlog niet op zichzelf stond. Met onze edities van De Andere Krant tonen we aan dat er veel meer perspectieven zijn met betrekking tot deze dossiers. Een krant waarin we het fenomeen media zelf (en daarbij ook onze motivatie) duiden, kon niet uitblijven.

Dat we ons met De Andere Krant kritisch opstellen tegenover de bestaande media behoeft geen uitleg. Dat we kritisch gevolgd worden door deze mediapartijen is dan ook logisch en hoort bij een divers medialandschap. Wat we echter merken, is dat de aandacht die we krijgen weinig tot nooit over de inhoud van onze krant gaat. Het hebben van een andere mening wordt verdacht gemaakt. NRC heeft middels verschillende artikelen een connectie tussen De Andere Krant en Rusland proberen aan te tonen. Ondanks dat er geen enkel bewijs wordt geleverd, nemen andere mediapartijen dit framen over. Op pagina 10 en 11 reageren we op de fabeltjes die NRC schrijft over De Andere Krant (en waarom NRC volgens ons kwalificeert als de fabeltjeskrant).

Naast het frame van de “Russische desinformatie” worden kritische volgers van onze overheid, instanties en media ook weggezet met het frame “complotdenker”. Deze complotdenkers zijn volgens commentaren in de reguliere media nationalistisch, op zoek naar vastigheid, naar zingeving. “Complotdenkers proberen in een ingewikkelde wereld middels allesomvattende theorieën weer grip op de werkelijkheid te krijgen”, lezen we, opgetekend uit de mond van een socioloog.

Sinds ik met deze krant begon (en al even daarvoor) begeef ik mij in deze zogenaamde ‘complotwereld’. Wat ik in die wereld tegenkom, is een open en kritische houding, kritisch, zowel op de berichten van de reguliere media maar ook op alle berichten die via de alternatieve media naar buiten worden gebracht. Na de ontdekking dat iets waar ik geloof aan hechtte, diametraal anders in elkaar bleek te zitten, pas ik wel op om zomaar achter een andere ‘waarheid’ aan te lopen. Deze houding, van twijfel, kritisch denken en alles bevragen, is volgens mij exemplarisch voor de zogenaamde complotdenker. Zelf hoop ik zowel van iedere journalist als van iedere lezer en burger een kritische houding te zien. Waar begint het onderzoek van de journalist die complotten afwijst?

De berichtgeving in de media over de zogenaamde complotdenkers zorgt momenteel voor verwijdering. Er lijken steeds meer twee groepen te ontstaan. De zogenaamde complotdenkers tegenover de volgers van de reguliere media. Dat wij met onze krant en ik dus ook persoonlijk bijdraag aan deze verwijdering is, wat mij betreft een ongewild bijeffect van onze krant. Contacten tussen vrienden en binnen families komen onder druk te staan, simpelweg omdat de één er een andere mening op nahoudt dan de ander.

Door media als de onze als staatsgevaarlijk te typeren – tijdens een Radio1 verslag over De Andere Krant werd de AIVD gebeld met de vraag of we staatsgevaarlijk waren – wordt een uiterst bedenkelijke sfeer gecreëerd waar we in een samenleving verre van moeten blijven. In een democratie moet de macht kritisch gevolgd worden en mag een systeem (of de wording van een systeem) ter discussie gesteld worden. In een open samenleving zou dit, zolang het doel van de criticasters een vrije en open samenleving is, juist toegejuicht moeten worden.

Zelf lees ik nog steeds de reguliere kranten en ik weet dat heel veel journalisten daar met de beste bedoelingen aan het werk zijn. Mijn oproep aan deze journalisten is om met ons en andersdenkenden het gesprek aan te gaan, op inhoud. Het buitensluiten van groepen mensen vanwege denkbeelden is een democratie onwaardig en op den duur gevaarlijk. Heel veel Nederlanders hechten geloof aan wat de mainstream media rapporteren. Als daarin geschipperd wordt met de waarheid is de onafhankelijkheid en daarmee de geloofwaardigheid zoek.

Van ons kunnen jullie verwachten dat we kritisch blijven en met open vizier de (verbale) strijd aangaan en altijd zullen open staan voor gesprek. Er is bij De Andere Krant, en bij onze collega’s, geen behoefte aan op de man of vrouw spelen.

In deze editie kunt u lezen hoe volgens ons het medialandschap zo geworden is als het nu is. Graag horen we van u – lezer en journalist – uw inhoudelijke kritiek. Wij blijven ons hoe dan ook inzetten en hardmaken voor een open samenleving.

De Andere Krant over Latijns Amerika

Hoofdredactioneel
Waarom een editie over LatijnsAmerika? Is dat niet wat ver van mijn bed? Niet echt. Veel mensen doen er zaken mee, gaan er op vakantie, genieten van de muziek en lekkernijen. Wat door de massamedia niet wordt belicht, is dat ons kabinet onder grote Amerikaanse druk heeft besloten van Curaçao een mogelijke aanvalsbasis te maken voor militaire operaties tegen soevereine landen in Latijns-Amerika. En dat is iets waar ons land tot voor kort niet toe genegen was. Een operatie tegen Venezuela zou Nederland voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in een oorlog met een buurland doen belanden. Het zou ernstige gevolgen hebben voor mensen in de regio, waaronder onze verwanten op de ABC-eilanden.

Behalve Venezuela, worden ook Cuba, Mexico en Nicaragua verbaal en economisch onder vuur genomen met verstikkende, mensonterende 'sancties'. In Bolivia vond vorig jaar een staatsgreep om lithiumdelvingsbelangen plaats, waardoor de inheemse mensen er nu vervolgd worden alleen maar omdat ze inheems zijn. Amerikaans ondernemer Elon Musk juichte de coup ongegeneerd toe. Hij tweette fel: ‘Wij zullen staatsgrepen plegen tegen wie we willen! Leer ermee leven.’ Maar willen wij in zo’n wereld leven? Het kán anders en De Andere Krant komt in deze editie met oplossingen hoe het onrecht in Bolivia is recht te zetten.

Staatsgrepen zijn niets nieuws in Latijns-Amerika. Wel nieuw is het ongekende ondermaatse niveau, de grenzeloosheid en absurditeit. Wanneer ons parlement presidenten serieus neemt die niet zijn gekozen – al dan niet ingegeven door lithiumof oliebelangen – is er iets ernstig mis met onze rechtsstaat. Over deze tendensen laat De Andere Krant vandaag zijn licht schijnen. Onvermeld in de dagbladen is dat de grootste vloot sinds de invasie in Panama voor de kust van Venezuela ligt. Trump zei onlangs dat er iets te gebeuren staat in Venezuela waar de VS bij is betrokken. Dit kan een loos dreigement zijn. Niettemin ziet De Andere Krant het als zijn plicht de mensen in Nederland te waarschuwen voor een bloedige staatsgreep van een buurland. Madeleine Klinkhamer, hoofdredacteur Internationaal

De Andere Krant over Covid-1984

Hoofdredactioneel

Dat de tijden bijzonder en intens zijn, blijkt uit de voorpagina van deze krant. Het is juli 2020 en we beleven het halfjarige voortbestaan van het onderwerp waar deze krant over gaat. Het virus en alle nieuws daarover kwamen gefaseerd deze wereld binnen, als een script dat zich in alle landen tegelijkertijd ontvouwde en dat zich nog steeds afspeelt. Een virus met een heel eigen begrippenkader. Lockdown, zelfisolatie in de vorm van nooit eerder vertoonde quarantaine van gezonde mensen, 1,5-meter-maatschappij, het nieuwe normaal, een controle-app, een OMT, dashboards. Een virus dat de mensheid besmet met angst.

Gedicteerd door de WHO, vertaald door het RIVM, in wetten en regels gegoten door de regering, is het virus de opmaat geworden van een totale omvorming van de samenleving met als meest ontrgelende maartegel de 1,5 meter afstand regel. Over de 1,5 meter bestaat binnen de wetenschap geen overeenstemming, dat blijkt uit het feit dat deze afstand per land verschillend is. In sommige landen gaat het virus één meter ver terwijl de reikwijdte van htezelfde virus een grens verder tweemaal zo groot is. Deze willekeurige maatregel is doorgedrongen tot in alle haarvaten van onze samenleving. Als het kabinet zijn zin had gekregen lag de 1,5 meter vandaag al wettelijk vast, op straffe van draconische boetes, vooralsnog hebben we tot 1 oktober respijt. 1,5 meter zullen we van elkaar verwijderd blijven.

Wereldwijd worden kliklijnen opgetuigd, controle-apps geïmplementeerd en vrijheidsbeperkende maatregelen worden wet. Een overheid die bepaalt met hoeveel personen we in een auto mogen zitten, of we thuis mensen mogen ontvangen en hoeveel, welke medicijnen artsen moeten verstrekken en welke niet-farmaceutische niet, dat we een niet werkend mondkapje moeten dragen, welke demonstraties wel en welke niet gehouden mogen worden. De oplossing wordt gezocht in het opleggen van eenzaamheid. Deze krant kreeg in de titel 1984 naar de in 1949 door George Orwell geschreven roman met dezelfde titel. 36 jaar na 1984 lijkt het er steeds meer op dat we in het jaar 1984 van Orwell beland zijn. Iedereen die deze tijd en de menselijks psyche beter wilt begrijpen doet er goed aan om deze klassieker te lezen, zie ook de beschrijving onder dit redactioneel.


De feiten zijn als volgt:

• De mortaliteit van het virus is om en nabij de 0,02 %, iets lager dan dat van het griepvirus van griepseizoen 2017-2018.

• Er bestaat alleen besmettingsgevaar wanneer een persoon ziek is, symptomen heeft; gezonde mensen brengen elkaar niet in gevaar.

• Tussen de 40% en 60% van de mensen is van nature immuun voor het virus. Groepsimmuniteit proberen te bereiken door middel van een vaccin, voor zover dat überhaupt mogelijk is, is overbodig.

• In veel landen worden succesvolle behandelmethoden toegepast. Het hier verboden hydroxychloroquine (met zink en azytromycine, een antibioticum) laat keer op keer goede resultaten zien, op voorwaarde dat het in een vroeg stadium wordt ingezet.

Alle maatregelen die geen basis hebben in de realiteit en onze individuele en collectieve vrijheden inperken, kunnen alleen bestaan bij het vrijwillig afnemen en afstaan van deze vrijheden. Hoe ga je om met jouw medemens, wie bepaalt voor jou wat vrijheid is, welke verantwoordelijkheid neem je voor jouw handelen? Welke vrijheid is van jou en neem je?

Dat de corruptie en controledrift van de macht groter zijn dan we kunnen overzien geeft ook een andere kant. Als er een wereld met corruptie mogelijk is, kan er ook een wereld zonder corruptie zijn. Een wereld zonder winstoogmerk en met liefde en zorg voor alle mensen, leven in harmonie met onszelf, met elkaar en met de wereld om ons heen.

Daarom deze krant. Naast vrijheid van meningsuiting, zijn vrijheid van beweging, vrijheid van artsenkeuze, vrijheid van zelfbeschikking over lichaam en gezondheid, absolute voorwaarden voor een wereld van liefde, vrede en welzijn waarvan wij weten dat ie mogelijk is.

Sander Compagner

De Andere Krant over vrijheid

Hoofdredactioneel
Een maand geleden was het hoofdredactioneel van De Andere Krant Vrijheid niet meer dan dit citaat van John F. Kennedy

‘We zullen elke prijs betalen elke last dragen aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekeren’.

Omdat we een paar kleine wijzigingen hebben aangebracht in deze herdruk blijft er ditmaal meer ruimte over voor een langere toelichting. De reacties die we ontvangen hebben en nog steeds ontvangen zijn massaal en divers. Duizenden mensen hebben spontaan hulp geboden. Zowel de financiering als de verspreiding van een half miljoen kranten, is door al deze mensen mogelijk gemaakt. Door het hele land vonden en vinden we weerklank voor de noodzaak van het agenderen van onze vrijheid. Uit de massale belangstelling en steun voor deze krant blijkt een steeds krachtiger wordende onderstroom van mensen die de misdaden, de corruptie en de belangenverstrengeling in de samenleving doorzien. We hebben vooral mensen ontmoet die in harmonie met hun omgeving en met elkaar willen leven. Mensen die het technocratische materialisme (de ‘Artificial Intelligence’ als onvermijdelijke bestuurder van ons leven) niet als toekomstideaal zien.

Iedereen die met bezorgdheid, boosheid of afschuw op onze krant heeft gereageerd, kan ik geruststellen. We zijn niet links- of rechtsradicaal en geloven in en zijn voor vrijheid voor iedereen. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat Iedereen zich zorgen zou moeten maken over de opmars van de ernstig toegenomen beperking van de vrijheid van meningsuiting, de censuur. Sommigen oordelen dat censuur nu goed van pas komt, maar beseffen misschien niet dat er een dam geslecht is. Geven we het alleenrecht op wat gezondheid is aan institutenals de WHO en het RIVM? Beiden zijn ten slotte zwaar belangenverstrengeld met de farmaceutische industrie. Wordt Bill Gates’ waarheid wet? Hoe kan er ooit sprake zijn van een goed geïnformeerd publiek als er censuur wordt toegepast? Als tegenstellingen en tegengeluid verboden zijn? Daarin schuilt een veel groter gevaar dan dat wat als nepnieuws wordt afgedaan (of het simpelweg is). Vertrouw in deze tijd van censuur, van nepnieuws en van verwarring vooral op uzelf, op uw medemens en uw eigen beoordelingsvermogen. Scherp uw geest aan álle standpunten van het debat. Het citaat op de voorpagina van deze krant is van de in Amsterdam geboren Spinoza al in 1673 stelde dat het doel van de staat vrijheid is. De staat moet er alles aan doen om iedereen een zo vrij mogelijk leven te laten leiden. Bij iedere crisis is de reactie van de verschillende overheden om hun controle op de samenleving te vergroten. Dit gaat ten koste van onze vrijheid. Debat hierover ontbreekt.

De Orwelliaanse samenlevening

Op meerdere vlakken wordt onze samenleving Orwelliaans. De roman ‘1984’, in 1948 door George Orwell geschreven, beschrijft een dystopische samenleving die steeds meer overeenkomsten vertoont met onze huidige tijd. Karel van Wolferen spreekt van een ‘gecreëerde realiteit’. Iemand die kritischevragen stelt (of andere theorieën aandraagt en hier bewijzen voor overlegt) ten opzichte van deze consensus realiteit, wordt weggezet met het frame ‘complotdenker’. De media putten zich dan ook uit om de zogenaamde complotdenker te duiden en komen met allerlei sociologische en psychologische verklaringen op de proppen. In een gesprek dat ik vorige week had met een columniste van de Volkskrant mocht het alleen gaan over het kenschetsen van de complotdenker. Op mijn vraag of ze bereid was inhoudelijk naar onze argumenten te luisteren, gaf ze aan dat ze daar niet aan kon beginnen. Deze vrouw was erg verbaasd over de massaliteit van onze uitgave –500.000 exemplaren - en wel met name over de respons. Dat er zoveel complotdenkers zouden bestaan, had ze nooit gedacht..

Orwelliaans zijn ook de maatregelen die de overheid neemt om corona te bedwingen. Zoals het verder optuigen van de controlestaat. Door middel van drones, kliklijnen en vooral de tracking app waarmee al onze bewegingen gevolgd moeten worden. Een extra app is de oplossing om weer gezond te worden. Wetend hoe ontregelend de constante nabijheid van een mobiele telefoon in ons dagelijks leven nu al is. Nog los van de schade voor de gezondheid, ook zonder 5G kregen al steeds meer Nederlanders last van straling. Het zijn de parkieten in de kolenmijn die we niet (h)erkennen. Maar het kan nóg Orwelliaanser. We zijn verplicht ons de eigen adem af te snijden met een niet werkende mondkap. Zowel de app als de mondkap veroorzaken (voor sommigen meer dan voor anderen) gezondheidsschade en kunnen daarom nooit verplichte generieke oplossingen zijn.

Het nieuwe abnormaal

Er staan hekken om bejaardenhuizen, veel mensen in tehuizen (maar ook thuis) lijden door en in eenzaamheid, boa’s meten de afstand tussen twee mensen, de economie stort voor onze ogen in, bedrijven laten je tempratuur meten, op een begrafenis mogen maar maximaal 30 mensen komen, in het ziekenhuis mogen kinderen geen afscheid van hun vader of moeder nemen. Het zijn maar een paar zaken die drie maanden geleden nog ondenkbaar waren. Het ‘samen’ prijkt op de borden boven de snelweg, maar echt ‘samen’ is onmogelijk gemaakt, want werd geanderhalvemeterd.

De manier om iedereen mee te krijgen in het abnormale normaal is angst. Angst voor het virus en dus voor elkaar. Angst die voor sommigen letterlijk ziekmakend is, net zoals de app en de mondkap. De media zijn continu op zoek naar ‘brandhaarden en uitbraken’ om de angst er goed in te houden. Cijfers over de aantallen doden van over de hele wereld worden gretig gedeeld. Met aanwijsbaar foutieve voorspellingen en data zijn er draconische maatregelen genomen. Het befaamde Imperial College voorspelde 530.000 doden in GB en 2,2 miljoen doden in de VS. Op een gegeven moment kwam de WHO met een sterftepercentage van 3,3. Het bijstellen van deze voorspellingen (het aantal van 530.000 doden werd na nog een keer rekenen bijgesteld tot 25.000) heeft niet geresulteerd in het bijstellen van de zeer ingrijpende maatregelen.

Schade door de corona maatregelen

De schade van deze maatregelen is niet te overzien en zal zich in vele vormen aandienen. We staan aan de vooravond van een wereldwijde armoedeval, die ongelofelijk veel leed zal veroorzaken. Het redden van onze gezondheid kost velen het leven (Volgens de onderzoekers van adviesbureau Gupta zijn er sinds de start van de crisis 13.000 tot 21.000 levensjaren gered terwijl dit maar liefst 100.000 tot 400.000 levensjaren heeft gekost). De door de staat gecreëerde situatie een ‘intelligente lockdown’ noemen, had in ‘1984’ zeker niet misstaan. Zo snel als de maatregelen er waren, zo tergend langzaam worden ze ingetrokken (en vooralsnog is dat slechts tijdelijk want het kan natuurlijk nog helemaal fout gaan…).

Terwijl de angst in de Nederlandse media dus continu aangewakkerd wordt, is er nu zelfs een lastercampagne ontstaan over mogelijke geneesmiddelen.

Hydroxychloroquine (met zink en azitromycine) wordt op veel plekken succesvol ingezet en wordt ook preventief door velen als uitkomst ervaren. Het middel is al veertig jaar in gebruik, heeft weinig bijwerkingen en kost 15 euro per behandeling. Terwijl andere landen het middel in bulk inslaan en iedereen het recht dient te hebben dit middel te nemen, zijn de Nederlandse media de vijand van het zelfbeschikkingsrecht van het volk geworden. Welk belang wordt hier gediend?

Waar het ook akelig stil over blijft, is hoe we ons immuunsysteem kunnen onderhouden en versterken. Wat we kunnen doen om zo krachtig, gezond en weerbaar mogelijk te zijn. Welke vitaminen helpen en hoe belangrijk is zonlicht en ventilatie? Op pagina drie daarom een bijdrage van Leefbewust dat een gratis te downloaden E-book heeft gemaakt, over hoe we onze immuniteit kunnen sterken. Vrijheid vinden we ook in een sterk lichaam en een gezonde geest.

Meer informatie over deze krant, de eerdere edities en informatie over komende edities staat op onze website. We hopen dat deze krant bijdraagt aan een vrije samenleving en wensen iedereen veel leesplezier.

De Andere Krant over MH17

Hoofdredactioneel

De meest tragische en onwaarschijnlijke gebeurtenis waar Nederland de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad is zonder twijfel de aanslag op de MH17 geweest. De beelden van wrakstukken en persoonlijke bezittingen in een Oekraïens landschap en de groots opgezette herdenking zijn ons op het collectieve netvlies gebrand.

Direct na de aanslag leek er veel daadkracht aanwezig te zijn om de schuldigen ter verantwoording te roepen. Nu, bijna zes jaar later begint er een rechtszaak waarvan weinigen ook maar enig recht verwachten. Hoe zeker velen ook van de dadervraag overtuigd waren, van een wettig en overtuigend bewijs is geen enkele sprake. Sterker nog, de bewijzen die wel naar buiten komen wijzen op een totaal ander scenario dan dat wat het Nederlandse publiek de afgelopen jaren is voorgehouden. Alle reguliere Nederlandse media zijn al die jaren volstrekt eensgezind in hun berichtgeving over dit dossier. “De MH17 is door separatisten met een Boekraket uit de lucht geschoten”. Hieraan twijfelen wordt opgevat (weggezet) als disrespect naar nabestaanden of toch minimaal heulen met de Rus. De Andere Krant geeft wel de andere kant van dit dossier. In de stellige overtuiging dat een vrije samenleving alleen kan bestaan wanneer alles onderzocht en bevraagd kan worden. En dat er in dit dossier heel veel open vragen zijn maakt deze krant meer dan duidelijk. We hopen dat deze krant en onze zoektocht naar de waarheid en misschien wel gerechtigheid op uw begrip en instemming kan rekenen.

De Andere Krant over Rusland

Hoofdredactioneel
Opeens is het zover. Een droom is werkelijkheid geworden. We hebben een Andere Krant. Aan mij als hoofdredacteur, zeg maar manusje van alles, de taak uit te leggen waarom we deze krant hebben gemaakt. Het idee achter 'De Andere Krant' is dat wij 'de andere kant' willen laten zien van de eenzijdige verhalen die veel media ons vertellen. Het verhaal over Rusland is er daar één van. Al langere tijd maken mijn compagnons en ik ons zorgen over de selectieve manier waarop de Nederlandse media over het land berichtten. Wij staan daar niet alleen in. Zie bijvoorbeeld in de kolommen hiernaast het interview met hoofdredactrice Eva Hartog van The Moscow Times. Zij zegt dat de media maar 'een deel van het verhaal' vertellen, waardoor het beeld dat Nederlanders van Rusland hebben 'heel erg' afwijkt van hoe het land in werkelijkheid is. Nu is het natuurlijk wel vaker zo dat mensen clichématige beelden hebben van elkaars landen. Maar Nederland neemt toch echt een uitzonderingspositie in. Uit onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat er in heel Europa geen ander land is waar de mening over Rusland zo negatief is. Ga er dus maar eens aan staan. Zo'n negatief beeld verander je niet zomaar. Wat moet je laten zien van Rusland om enige nuance aan te brengen? Wat is die andere kant? Door de ramp met vlucht MH17 heeft Rusland veel krediet verspeeld in ons land, dus in deze krant kan dit onderwerp niet ontbreken. Daarnaast uiteraard veel aandacht voor president Vladimir Poetin. Hoe kan het dat zovelen in Nederland hem als een dictator zien, terwijl hij door zijn eigen volk op handen wordt gedragen? Het is niet zonder gevaar dat we Rusland als vijand beschouwen, zo waarschuwen diverse auteurs. Moeten we een opnieuw vrezen voor een kernoorlog? En uiteraard in deze eerste editie van De Andere Krant veel aandacht voor de rol van de media. Wat gaat er fout in de Nederlandse Ruslandberichtgeving? En hoe is het gesteld met de media in Rusland? Zijn die werkelijk zo onvrij als wij denken? Op pagina 4 en 5 treft u een interview aan met een Nederlander in vreemde krijgsdienst. In het conflict in Oekraïne heeft hij de kant gekozen van de separatisten in de Donbass, want echt alles heeft een andere kant. Wij willen zeker niet beweren dat er niets is aan te merken op Rusland. Dan zouden we onze ogen sluiten. De reden dat in deze krant de kritiek op het land en diens leider nagenoeg ontbreekt, is nu juist omdat de mainstream media daar al in ruime mate in voorzien. De Andere Krant is in korte tijd met een minimaal budget gemaakt. Het toont voor mij aan wat er mogelijk is met de medewerking van een kleine groep gedreven mensen. Ineens hebben we een krant! Een volgende editie gaat komen, want er zijn nog vele andere kanten die we willen belichten. Mocht je op enige manier dit initiatief willen steunen, aarzel niet, en laat van je horen!

De Andere Krant over gezondheid

Hoofdredactioneel
Dat we een krant over gezondheid zouden maken, stond al vast vanaf de begintijd van De Andere Krant. Veel lezers vroegen ernaar. In een periode van wetenschap en ongekende technologische ontwikkeling worden we collectief ongezonder. Op chronisch aandoeningen heeft de medische wetenschap geen tot weinig antwoord. Waarom 25% van onze kinderen ziek is, weten we niet. Laat staan hoe we ze kunnen helpen.Een krant over gezondheid is, in vergelijking met onze eerdere onderwerpen, persoonlijker en leidt snel tot emoties. Deze emotie is invoelbaar en vaak logisch, maar wordt ook gebruikt om debat in de kiem te smoren. Bij De Andere Krant kan emotie in de onderwerpkeu-ze geen rol spelen. Als een onderwerp relevant is en we de auteur en de inhoud vertrouwen, publiceren we het. Die onderwerpen waar het in de reguliere media niet over gaat, zouden wel eens die 25% onge-zonde kinderen kunnen verklaren.Om tot de beste zorg te komen moeten alle vragen gesteld kunnen worden. Vragen als, “Wat doet straling met een jong kind? Wat doet dat op lange termijn? Hoe noodzakelijk en hoe onschadelijk is het om een niet volgroeid immuunsysteem bloot te stellen aan niet natuurlij-ke stoff en middels (steeds meer) vaccinaties? Wat doet deze manier van immunisatie op langere termijn met onze gezondheid? Wat zijn de negatieve eff ecten van de medicalisering van de zorg? Heeft de mens nog het recht zijn of haar gezondheid op natuurlijke wijze te onderhouden? Of ligt de keuze al vast en dient hij zich verlaten op wat de medische wetenschap voorstaat? Welke impact heeft onze geest op onze fysieke gezondheid? Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven?Waarom deze vragen niet gesteld mogen worden, wordt duidelijk in het artikel op pagina 14 en 15. In dit artikel wordt gedetailleerd uit-gelegd wie zich de macht in de medische wereld heeft toegeëigend en hoe dit in zijn werk is gegaan. Het gaat over Béchamp en Pasteur, over vervalste wetenschap en over verdienmodellen. In deze krant vindt u op veel van bovenstaande vragen een antwoord of het begin van een antwoord.Het maken van een krant was niet eerder zo moeilijk. De eerder genoemde emoties spelen daarbij een rol. Wat halen we ons op de hals? De onderwerpkeuze was lastig. Met 20 pagina’s is dit onze dikste krant tot dusver, toch hebben we veel relevants en interessants niet genoemd. De spiegel die het maakproces van deze krant voor mijzelf opleverde, was en is confronterend. Hoe gezond ben ik zelf, welke keuzes maak ik... Onze gezondheid is iets waar we veel meer verant-woordelijkheid voor kunnen nemen dan we doen. De keuzes die we maken en de gedachten die we denken, hebben invloed. Door de opgedane kennis van de onderwerpen uit deze krant heb ik meer ver-trouwen in mijn invloed op mijn gezondheid gekregen. Ik hoop van harte dat dat voor meer mensen gaat gelden. Veel leesplezier gewenst!

De Andere Krant over 9/11

Hoofdredactioneel
U heeft momenteel de derde editie van De Andere Krant in handen. Na edities over Rusland en het financiële systeem gaat het ditmaal over de gebeurtenissen rondom de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van onze krant is om het publieke debat te verbreden en ruimte te geven aan een geluid waarvoor in de reguliere media geen plaats (b)lijkt. Ondanks de grote aandacht die 9/11 krijgt en heeft gekregen in de reguliere media, is het uitgangspunt altijd hetzelfde geweest. Iedereen die twijfelt aan het complot van de 19 islamitische aanslagplegers wordt af geserveerd als complotdenker en vaak geridiculiseerd. Dat er in de jonge geschiedenis een periode voor en een periode na 9/11 is, staat buiten kijf. Vaak wordt gesteld dat onze wereld na 9/11 zijn onschuld heeft verloren. De War on Terror is een constante geworden met als gevolg échte oorlogen in het Midden-Oosten en een grootschalige inperking van individuele vrijheid in landen over de hele wereld. Daarnaast is 9/11 een collectief beleefd moment geweest dat de wereld een collectieve traumatische ervaring heeft bezorgd. Ineens was blijkbaar iedereen doelwit en niemand zijn of haar leven meer zeker. Er zijn dan ook heel veel invalshoeken waarop er naar 9/11 gekeken kan (en moet) worden. In de 16 pagina’s van deze krant hebben we dan ook keuzes moeten maken. Zoals u van ons gewend bent, schuwen we geen enkele invalshoek en voelen we ons vrij om ook over (voor sommigen) minder welkome feiten te publiceren. Ondanks dat ons hart soms bezwaard is, zijn we ervan overtuigd dat deze informatie gedeeld moet worden. Een vrije wereld kan alleen bestaan bij gratie van het vrije woord. Wat u gaat vinden in deze krant is een schets van de meest gangbare en geaccepteerde theorieën die (buiten het zicht van de reguliere media) over 9/11 de ronde doen. We onderzoeken de vraag wat er wel of niet gebeurd is of kan zijn op 9/11 (pagina 4 en 5). Het onderzoek zoals dat naar 9/11 gedaan is, wordt geanalyseerd en de onvolkomenheden worden toegelicht (pagina 6 en 7). De conclusie dat er meer aan de hand is dan een groep moslimfanatici aan het werk, impliceert dat er ook andere betrokkenen en andere daders zijn. Op pagina 12 maar ook in andere artikelen, gaat het over deze mogelijke daders en betrokkenen. Terwijl de aanslagen eerst werden toegeschreven aan een fanatieke religieuze groepering blijken we eerder van doen te hebben met staatsterrorisme. Naast de Amerikaanse overheid wordt Israël hier ook verschillende malen genoemd. We hebben ieder mens lief en hangen geen enkel -isme aan, maar laten ons dus ook geen taboes of beperkingen opleggen wat betreft de vrije meningsuiting. Op pagina 8 en 9 gaat het over de impact die 9/11 op onze wereld heeft en de oorlogen die alleen dankzij 9/11 gevoerd konden worden. De ondertitel van de krant is niet voor niets een citaat van Sun Tzu die stelt dat alle oorlogen gebaseerd zijn op misleiding. Op de laatste twee pagina’s (14 en 15) bespreken we de psychologie achter 9/11 en hoe een mens om kan gaan met leugens van deze proportie. We hebben bijdragen van (internationale) wetenschappers die hun carrière op het spel hebben gezet om deze informatie (belangeloos) te delen. Op de boekenpagina delen we hun werk. We hopen dat deze krant voor velen een aanleiding zal zijn zich verder te verdiepen in het onderwerp 9/11 en de oorlog tegen terrorisme. De krant is gemaakt met medewerking van de Stichting 11 September. Wat hen daartoe bewoog leest u in het interview hiernaast. Dat deze heren er zeker van zijn dat er een ander complot is geweest dan het complot dat ons verteld is, blijkt uit de prijsvraag die ze hebben uitgeschreven (zie pagina 11). Meer informatie over deze en andere edities van onze krant maar ook over distributie, bestellingen en hoe ons te steunen, is te vinden op www.deanderekrant.nl. We verspreiden de krant zoveel mogelijk gratis, doen ons werk als vrijwilligers en we hebben geen winstoogmerk.

De Andere Financiële Krant

Hoofdredactioneel
De tweede editie van De Andere Krant is een feit! Ditmaal presenteren we De Andere Financiële Krant. Opnieuw een themakrant waarin we de andere kant van het nieuws brengen. Nadat we tijdens de eerste editie Rusland als thema hebben behandeld, nu dus een totaal ander onderwerp. Een onderwerp waar gezien de implicaties die het heeft op onze wereld relatief weinig aandacht voor is. Iedere krant heeft een economische bijlage en we hebben in Nederland het Financieel Dagblad waarin dagelijkse verslaglegging plaatsvindt. Wat in de meeste kranten ontbreekt is duiding over het systeem zelf. Het huidige financiële systeem is een vast gegeven waar weinig tot geen principiële vragen over worden gesteld. Het ontbreekt aan kennis over de principes waarop ons systeem gestoeld is en juist daar zal het in deze krant veel over gaan. Door samen te werken met de stichting Ons Geld stellen we het gegeven van geldcreatie ter discussie. George van Houts legt uit waarom hij gegrepen is door de strijd van ons geld en op pagina 12 wordt uitgelegd hoe we het huidige systeem zouden kunnen transformeren. Willem Middelkoop, Rein de Vries en Ad Broere hebben alle drie boeken geschreven die ons begrip geven van de ontstaansgeschiedenis van een financiële elite en de methodes die gehanteerd worden om hun grip op de samenleving te behouden en vergroten. Internationale bijdragen zijn er van Paul Craig Roberts en Stephen Lendman. Roberts legt uit hoe niet Griekenland, maar banken gered werden door de miljarden aan steun. Lendman geeft de financiële achtergrond van de oorlog in Libië en toont aan dat het mainstream narratief (bevrijding van het volk door het afzetten van een dictator) alleen voor de bühne is gebruikt. Frank Knopers, oprichter van weblog Geotrendlines, en Eric van de Beek, auteur van De Andere Krant en Novini analyseren de opkomst van lokaal geld, het verdwijnen van contant geld, de megaschulden van Nederland, wat te doen met de huidige rentestand en de rol van goud. Toine Manders legt uit waarom belasting diefstal is. Genoeg te lezen en genoeg om over na te denken. Voor iedereen die verdieping zoekt na het lezen in deze krant hebben we opnieuw een boekenpagina met ondersteunende literatuur samengesteld. De krant begint echter met een artikel over leven zonder geld. Als makers van deze krant zouden we veel (geld?) over hebben voor een wereld waar geld slechts een middel is. Door geld als doel verliest alles zijn waarde. We leven in een wereld met voldoende middelen om iedereen een menswaardig bestaan te geven, maar zitten gevangen in een financiële werkelijkheid die ongelijkheid in de hand werkt. De eerste stap naar verandering is bewustwording en daar hopen we een steentje aan bij te dragen. Wat betreft het geld van De Andere Krant kunnen we alle hulp heel goed gebruiken. Deze krant wordt gratis verspreid en we zijn 100% afhankelijk van donaties. We werken met een beperkt budget en draaien voor het grootste gedeelte op vrijwilligers (alle auteurs hebben kosteloos meegewerkt). Op onze site deanderekrant.nl staat hoe een ieder kan bijdragen. Heel veel leesplezier en we horen graag hoe u deze krant waardeert!
AK
Volg Ons:              

©2021 De Andere Krant B.V. i.o., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.