Nieuws Opinie

Vervolging Gideon van Meijeren ondermijnt democratie

column jeroen pols gideon
Beeld: Dirk Hol | ANP
💹

Recht op verzet tegen tirannieke overheid​
Recht op verzet tegen tirannieke overheid
Datum: 15 september 2023
Opinie

Jeroen Pols

Jeroen Pols

Het Openbaar Ministerie gaat Gideon van Meijeren vervolgen voor opruiing omdat hij tijdens de boerenprotesten suggereerde dat gewapend verzet onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. Volgens de perswoordvoerder zouden hiermee “sommige mensen op ideeĂ«n kunnen komen”.

Vooropgesteld is dat gewapend verzet in de huidige omstandigheden zinloos is en de positie van de machthebbers alleen maar zou verstevigen, maar op de opmerkingen van de FVD-politicus valt op zichzelf weinig af te dingen.

Het Openbaar Ministerie miskent met deze absurde stap een universeel beginsel van elke democratische samenleving, namelijk het recht van elke bevolking om zich in het uiterste geval met geweld te verdedigen tegen een tirannieke overheid. In veel landen is dit recht zelfs verankerd in de grondwet. Het getuigt van een wereldvreemde en kwaadaardige opvatting dat de macht van de overheid te allen tijde tegen de bevolking verdedigd moet worden.

Zo bepaalt artikel 20 lid 4 van de Duitse grondwet sinds 1968 dat alle Duitsers het recht hebben zich te verzetten tegen eenieder die de democratische rechtsorde afschaft en elke andere remedie onwerkzaam zou zijn. De grondwet van deelstaat Bremen gaat nog verder en spreekt zelfs van een burgerplicht tot verzet. “Zij zijn de laatste linie in de bescherming van de grondwet. Als niets meer werkt, heeft de bevolking hiermee een wapen om hun eigen voortbestaan te verzekeren”, schreef staatsrechtdeskundige Josef Isensee hierover in zijn in 2013 gepubliceerde essay ‘Widerstandsrecht im Grundgesetz’.

Eerder werd het Duitse wetsvoorstel om dit recht op te nemen in 1949 met grote meerderheid verworpen omdat het parlement dit als “uitnodiging tot schending van de vrede” beschouwde. Het artikel kwam er uiteindelijk toch, als noodzakelijke aanvulling op invoering van noodwetgeving die de overheid in geval van crisissituaties zoals rampen of oorlogen vergaande bevoegdheden gaf om grondrechten tijdelijk in te perken. Geen overbodige luxe omdat juist dit soort bevoegdheden historisch gezien geliefde instrumenten zijn voor politici met dictatoriale ambities. Hitler riep bijvoorbeeld in 1933 de noodtoestand uit na de brand in de Reichstag. Ook Rutte voerde een avondklok in met een beroep op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.

De Amerikaanse Constitutie gaat verder dan de Duitse grondwet en geeft de bevolking met de Second Amendment zelfs het recht op wapenbezit om individuele vrijheden en burgerrechten te beschermen tegen eventuele inbreuken van een tirannieke overheid.

Ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen in 1948 op de rokende puinhopen van de Tweede Wereldoorlog, ondersteunt in uitzonderlijke gevallen het recht om in opstand te komen tegen tirannie in de situatie dat een overheid buitensporig geweld gebruikt, de rechtsstaat of op andere wijze de fundamentele rechten van haar burgers ernstig schendt.

De oorsprong van dit recht is te vinden in de werken van Verlichtingsfilosofen. De 17e-eeuwse Engelse filosoof John Locke betoogde in ‘Twee Verhandelingen over Staatsbestuur’ dat mensen het recht hebben om in opstand te komen tegen een overheid die hun natuurlijke rechten zoals leven, vrijheid en eigendom schendt. Ook de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau vond dat een rechtvaardige regering gebaseerd moet zijn op de wil van het volk en burgers in opstand mogen komen als een regering deze wil niet respecteert.

Het is zelfs te verdedigen dat zich op dit moment een situatie voordoet waarbij gewapend verzet gelegitimeerd zou zijn. Wereldwijd spannen regeringen samen met het World Economic Forum (WEF), een organisatie waarvan woordvoerder Klaus Schwab openlijk toegeeft wereldwijd kabinetten te infiltreren om een revolutie te ontketenen. Met middelen die volgens EU-recht te beschouwen zijn als terroristische misdrijven – daden met als doel een bevolking ernstig angst aan te jagen – wordt een totalitaire agenda uitgerold, een frontale aanval op fundamentele mensenrechten en vrijheden. Tegelijkertijd zijn democratische instituties zoals de rechtspraak in de uitvoering van deze sinistere agenda systematisch ondermijnd en onschadelijk gemaakt zodat de bevolking weerloos staat tegenover een almachtige staat.

Ironisch genoeg bevestigt de strafrechtelijke vervolging van Gideon van Meijeren dat democratische middelen uitgeput zijn. Helaas zal geweld geen oplossing bieden, simpelweg omdat de bevolking gedurende tientallen jaren systematisch ontwapend, gepacificeerd en gesurveilleerd werd, terwijl de overheid zich met de modernste militaire middelen tot op de tanden bewapende tegen een mogelijke opstand. In deze situatie biedt alleen vreedzaam verzet met systematische burgerlijke ongehoorzaamheid binnen het systeem mogelijk soelaas. Het verspreiden van informatie speelt daarbij een cruciale rol.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.