Nieuws Economie

Op naar een stralende toekomst?

5g zendmasten tegen het dierenrijk
💹

De effecten van straling op het dierenrijk​
De effecten van straling op het dierenrijk
Datum: 24 februari 2022
Economie

Sylvia Slegers


De wereldwijde gestage afname van het aantal bijen en insecten wordt vaak toegeschreven aan het gebruik van landbouwgif. Maar is dat wel het hele verhaal? ­Wetenschappers ­geven namelijk aan dat zij in dit opzicht deels in het duister ­tasten. Is er mogelijk nog iets anders dat we tot nu toe over het hoofd ­hebben gezien?

Kan er een verband bestaan met de almaar toenemende hoeveelheid straling van zendmasten, telefoons en andere draadloze apparaten? Een toenemende hoeveelheid interna­tionale wetenschappelijke studies lijkt inderdaad in die richting te wijzen. DaniĂ«l Favre, Zwitsers bioloog, adviseur voor bijenteelt en voormalig wetenschappelijk medewerker bij het Zwitsers Nationaal Laboratorium voor Biotechnologie, plaatste in 2009 twee mobiele telefoons boven een bijenkorf. Na ongeveer een half uur begonnen de werkbijen alarmsignalen te geven (hoge piepgeluidjes): “Wegwezen, gevaar!” In een vervolgonderzoek uit 2012 werd dit fenomeen bevestigd .

Een zendmast in de nabije omgeving van een korf blijkt een dusdanige verstoring van de navigatie van werkbijen te vormen dat zij niet naar de koningin kunnen terugkeren. Met alle desastreuze gevolgen voor de kolonie van dien, aldus een Indiase milieudeskundige in een onderzoek uit 20092. Het rapport ‘Birds Bees and Mankind – Destroying Nature By Electrosmog’ van de Duitse bioloog Ulrich Warnke beschrijft dat bijen die zijn blootgesteld aan kunstmatige elektromagnetische velden agressief reageren en eerder geneigd zijn hun soortgenoten en kroost aan te vallen. Van onze mobiele netwerken wordt de bij dus niet blij. 

Ook Warnke maakt melding van de verstoorde navigatiecapaciteit van de bij, maar, zo stelt hij, trekvogels en zeezoogdieren raken als gevolg van zendmasten eveneens de weg kwijt. Het meest ­significante bewijs van de catastrofale ­uitwerking die straling op de dierenwereld heeft, komt naar voren uit het ­Australische Mount Nardi-­onderzoek dat over een periode van 15 jaar (2000-2015) voor UNESCO is uitgevoerd. Dat ­onderzoek vond plaats in de Gondwana ­regenwouden van Oost-­Australië, een gebied waar ­nauwelijks sprake is van menselijke activiteit. Uit een ulmeting bleek dat de ­biodiversiteit vóór 2000 toenam. Gelijklopend met de jaren (2000-2004) dat er 3G-zendmasten in het gebied ­verschenen verminderde de insecten-­diversiteit. In de jaren 2006 tot 2009 werden er verbeterde versies van 3G geïnstalleerd en ook dat bleef niet zonder gevolgen: 27 vogelsoorten verdwenen.

De komst van 4G-zendmasten in 2012/2013, had zo mogelijk een nog desastreuzere impact: naast nog eens 49 vogelsoorten, ­verdwenen ook insecten, motten, vlinders, ­kikkers, padden en mierensoorten en werden vleermuizen schaars. Het eindresultaat: sinds de komst van 3G- en 4G-masten bleek niet alleen de insectenpopulatie met 80 tot 90 procent afgenomen te zijn. Ook 88 vogelsoorten, kikkers, ­padden, vleermuizen, motten, vlinders, ­mieren en bijen waren zeldzaam geworden of zelfs in zijn geheel verdwenen.

Hoewel deze ­onderzoeksresultaten verontrustend genoeg zijn, ­vormen zij slechts het topje van de ­ijsberg. De conclusie van biologen ­wereldwijd is dat draadloze ­elektromagnetische straling de navigatie en andere ­complexe cellulaire en ­biologische processen verstoort bij ­zoogdieren, vogels, vissen, insecten, ­bomen, planten, zaden, bacteriĂ«n en schimmels .

De wereldwijde uitrol van 5G maakt het er niet beter op. Zo blijkt uit ­recent onderzoek dat het frequentie-­spectrum van 2 t/m 120 GHz (­gebruikt voor 5G en wifi) bij insecten zowel een verhoging van de lichaamstemperatuur als een verandering in gedrag en fysiologie veroorzaakt. 6 Des te zorgelijker is dat ook de ontwikkeling van het ‘Internet of Underwater Things’ (IoUT) en Smart Oceans inmiddels in volle gang is .

Het RIVM heeft in 2013 een onderzoek gefinancierd, naar de gevolgen van elektromagnetische velden voor dieren, bomen en planten. De conclusie: bij zeer lage stralingsniveaus zijn significante negatieve effecten zien, waaronder een verstoring in de reproductie bij vogels en insecten .

Waarom staat dit onderwerp niet bovenaan op de agenda van onze landelijke en lokale bestuurders?! Waarom wordt er in het adviesrapport 5G en Gezondheid van de Gezondheidsraad met geen woord gerept over de risico’s voor dieren en planten? En hoe bestaat het dat Monique Beerlage van het Kennisplatform EMV (elektromagnetische velden) in augustus 2020 liet weten dat er nooit onderzoek gedaan zou zijn naar de effecten van straling van zendmasten op koeien of ­andere ­dieren met als argument: “Er is gewoon nooit aanleiding geweest om daar onderzoek naar te doen .”

Geïnspireerd door het Mount ­Nardi-onderzoek heeft de Nederlandse biologe Saskia Bosman in 2020 het project Straling Onder ­Toezicht – pilotproject ­nulmeting Veluwe in het leven geroepen. ­Bosman gaat metingen ­verrichten om de hoeveelheid straling en de conditie van bodemmicroben, ­bomen, dieren en de gezondheid van mensen in kaart te brengen en te monitoren. Dit project ­ontvangt geen overheidssubsidie en is ­volledig ­afhankelijk van fondsen en donaties. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.