Nieuws Gezondheid

correlatie vaccinaties en oversterfte

oversterfte prikken
Ed Us
💹

Medici roepen op tot stopzetten vaccinaties​
Medici roepen op tot stopzetten vaccinaties
Datum: 1 augustus 2022
Gezondheid

Karel Beckman

Karel Beckman

Er is in mei en juni van dit jaar een opvallende correlatie tussen de toediening van de coronavaccinaties en de oversterfte in Nederland, stellen immunoloog Theo Schetters, SEH-arts Huib Rutten en zelfstandig psychiater Marcel Tóth in een open brief. Zij roepen de autoriteiten op, “pas op de plaats te maken” met de vaccinatiecampagnes. “De sterfte volgt de vaccinatiegraad vrijwel direct”, stelt Schetters, die oproept tot meer onderzoek.

Hoe sterk moeten de aanwijzingen zijn dat de coronavaccinaties ernstige risico’s opleveren, voordat de gezondheidsautoriteiten pas op de plaats maken en een diepgaand onderzoek instellen? Dat is de vraag die drie medici stellen in een open brief, die door professor Schetters ook, in aangepaste vorm, aan het RIVM is gestuurd. Zij merken op dat het ministerie van VWS heeft gemeld dat de huidige vaccinaties geen, of nog slechts zeer beperkte, bescherming bieden. Toch adviseert het ministerie mensen een herhaalprik te nemen. Schetters en zijn twee collega’s achten dit onverantwoord. Er zijn volgens hen veel aanwijzingen voor negatieve bijwerkingen van de vaccinaties en er is zelfs een sterke correlatie met oversterfte. Zij vinden daarom dat de vaccinatiecampagne “uit voorzorg” moet worden stilgelegd.

In Nederland zijn, net als in diverse andere Europese landen, in mei en juni 2022 meer mensen overleden dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het CBS (Oversterfte in alle weken van juni). De toename begon volgens eerdere berichten van het CBS al in week 10 van dit jaar en is op een enkele week na steeds hoger geweest dan verwacht. De sterfte betreft met name 65-plussers, ofschoon er ook in de leeftijdscategorie van 0-65 jaar regelmatig oversterfte gerapporteerd is.

Omdat het verwerken van doodsoorzaakverklaringen een aantal maanden in beslag neemt (men heeft deze nu bijgewerkt tot en met februari van dit jaar), is er weinig met zekerheid te zeggen wat een mogelijke verklaring is, schrijven de drie medici. Het CBS merkt wel op dat er vanaf half maart (week 11) gedurende een periode van 13 weken een toename van griepgevallen geweest is die mogelijk heeft bijgedragen aan de oversterfte. Echter, “de mogelijkheid dat negatieve reacties na vaccinatie een rol kunnen spelen is buiten beschouwing gelaten”, merken zij op. Schetters en zijn collega’s noemen dat “opmerkelijk, mede omdat uit het onderzoek naar de enorme oversterfte aan het einde van afgelopen jaar gebleken is dat er toen ruim 3.400 mensen overleden zijn aan andere oorzaken dan bekende (infectie-) ziekten, inclusief corona.”

Dat onderzoek, dat op 23 juni uitkwam, was volgens CBS en RIVM te beperkt om uitspraken te doen of mogelijke negatieve effecten van vaccinatie hierin een rol hebben gespeeld. Vanaf begin dit jaar is er echter weer een signaal dat vaccinatie wel degelijk een mogelijke factor is, stellen de drie artsen. “In week 9 is de overheid gestart met een nieuwe vaccinatiecampagne voor 60-plussers, de zogenaamde herhaalprik. Er is een opvallende correlatie tussen het aantal mensen dat in een bepaalde week deze extra vaccinatie krijgt en de meer dan verwachte sterfte,” schrijven zij. “Omdat er te weinig gedetailleerde gegevens openbaar zijn om een oorzakelijk verband aan te tonen, is men geneigd deze observatie terzijde te schuiven.” Dat is volgens Schetters en zijn collega’s niet terecht. Daarvoor zijn er teveel meldingen van overlijdens en ernstige bijwerkingen bij de officiĂ«le instanties als EUDRAVigilance (EU) en het Lareb (Nederland).

Ook in de wetenschappelijke literatuur verschijnen steeds meer studies waarin ernstige bijwerkingen en overlijdens worden gerapporteerd (alexberenson.substack.com/p/a-whole-world-of-mrna-vaccine-sidevaccine-side). De bekende professor Peter Doshi van The British Medical Journal publiceerde onlangs een artikel met een aantal collega’s, waarin zij de eerste onderzoeken van Pfizer en Moderna tegen het licht hielden. Op basis van deze onderzoeken zijn de mRNA-­vaccins van deze twee fabrikanten (tijdelijk) goedgekeurd door de medische autoriteiten. Doshi en collega’s concluderen echter dat uit de studies blijkt dat het absolute risico op ernstige bijwerkingen zelfs groter is dan de risicoreductie op ziekenhuisopname voor Covid-19, waar het vaccin nou juist voor was bedoeld. Zij pleiten voor een betere analyse van de effecten nu er zoveel meer indicaties zijn van bijwerkingen. (papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4125239)

Over de mechanismen die een rol zouden kunnen spelen bij het veroorzaken van sterfte door de mRNA-vaccinaties wil Schetters niet teveel speculeren. “De Europese Medicijnen Autoriteit (EMA) heeft aanbevolen het aantal vaccinaties per persoon per jaar te beperken omdat het immuunsysteem overbelast of uitgeput zou kunnen raken. Het resultaat kan zijn dat men niet goed reageert op heersende infecties en daaraan overlijdt. Normaal duurt dat wel een paar weken. Dat lijkt hier niet het geval: de sterfte volgt de vaccinatiegraad vrijwel direct. Het is ook mogelijk dat mensen die een sterke immuun-respons tegen spike-eiwit hebben gemaakt als gevolg van voorgaande vaccinaties, hun eigen lichaamscellen aanvallen wanneer die ten gevolge van de vierde vaccinatie met mRNA vaccin spike-eiwit gaan maken. Afhankelijk van waar dat gebeurt, kan dat levensbedreigend zijn. Maar dat is nog een hypothese die getest moet worden.”

Het RIVM heeft nog niet inhoudelijk op de brief gereageerd. De brief is ook verstuurd aan NRC Handelsblad en Telegraaf, die niet hebben gereageerd. Schetters gaat nader in op zijn bevindingen in een interview met Marlies Dekkers op videokanaal De Nieuwe Wereld.


RIVM: gevaccineerden lopen fors meer kans op de ic te komen


De voorstanders van de Covid-vaccinaties kunnen er niet omheen: de prikken beschermen niet tegen besmetting met Covid en ook niet tegen de verspreiding ervan. Zelfs mensen die dubbel gevaccineerd en dubbel geboosterd zijn, testen regelmatig positief.

Karl Lauterbach, Duitse minister van Volksgezondheid, verklaarde onlangs in een tweet dat de coronacrisis voorlopig nog niet aan zijn einde is, ondanks de vaccinatiecampagnes waarvan oorspronkelijk door de autoriteiten werd gezegd dat ze de pandemie zouden beĂ«indigen. De maatregelen kunnen pas worden opgeheven, tweette hij, als er “op de lange termijn vaccinaties komen die tegen vele varianten en infecties beschermen”.

De pleitbezorgers van vaccinatie hebben echter nog één laatste pijl op hun boog: ze beweren, zoals de Amerikaanse president Biden, dat de vaccins ervoor zorgen dat je minder zwaar ziek wordt. Dat is echter ook steeds moeilijker vol te houden. In landen als Australië, Schotland en Engeland worden inmiddels meer gevaccineerden in het ziekenhuis opgenomen dan niet-gevaccineerden, ook in procentuele termen.

In Nederland kwam het RIVM op 5 juli met een opmerkelijke rapportage over de effectiviteit van de vaccins – of het gebrek daaraan. Uit cijfers van het RIVM, gebaseerd op ziekenhuisopnames van 15 maart tot 28 juni 2022, blijkt dat een dubbele vaccinatie nul bescherming biedt tegen ziekenhuisopname als gevolg van Covid. Sterker nog, de dubbel-gevaccineerden blijken 20 procent meer kans te hebben om op de ic te komen dan ongevaccineerden. De cijfers van het RIVM laten zien dat, na zeven maanden, gevaccineerde vijftigers en zestigers zelfs een 68 procent hogere kans hebben in het ziekenhuis te belanden met Covid. Ze hebben een 41 procent hogere kans op de ic terecht te komen. Aangezien Covid vooral bedreigend is in deze leeftijdsgroepen, tonen deze cijfers aan dat vaccinaties geen enkel nut hebben en zelfs negatief uitpakken. Voor mensen boven de 70 gaan de cijfers inmiddels dezelfde kant op.

Dit RIVM-rapport is niet groot in het nieuws geweest of in de Tweede Kamer besproken en lijkt onzichtbaar in het publieke debat. Het Journaal of de kwaliteitskranten hebben het nergens uitgelicht. Wij werden er attent op gemaakt door het blog van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Alex Berenson en hebben zijn beweringen uiteraard gecheckt. De RIVM-bevindingen leveren extra ondersteuning op voor de oproep van hoogleraar Theo Schetters, elders in deze krant, om de vaccinatiecampagne stop te zetten.

Bronnen
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.