Nieuws Cultuur

“Grote groep kinderen wordt uitgesloten van deelname aan de maatschappij”

kinderopvang
Beeld: Wilfred Klap
💨

Discussie over discriminatie van ongevaccineerden nog lang niet beslecht​
Discussie over discriminatie van ongevaccineerden nog lang niet beslecht
Datum: 27 juni 2024
Cultuur

Hendriëlle de Groot


Guido Sanen heeft voor de gemeenteraad van Bergen op Zoom betoogd dat de gemeente moet optreden, omdat kinderopvang De Limoezine ongevaccineerde kinderen weigerde. De natuurgeneeskundige stelt dat het vragen naar de vaccinatiestatus in strijd is met medische geheimhouding en grondrechten schendt van kinderen en ouders. Zijn actie heeft ertoe geleid dat de kinderopvang zijn beleid heeft gewijzigd en de koepelorganisatie haar policy heroverweegt, maar de onderliggende discussie over discriminatie van ongevaccineerden is nog lang niet beslecht.

Sanen, inwoner van Bergen op Zoom, stelde vorige maand vragen aan de gemeenteraad in zijn woonplaats, omdat een van de cliënten uit zijn praktijk had aangegeven dat De Limoezine kinderen weigert op basis van hun ongevaccineerde status. Al bij het inschrijfformulier op de website, kwam deze cliënt niet verder met de aanmeldprocedure, omdat het kind niet meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma. “De vraag stellen of een kind gevaccineerd is, is verboden”, stelt Sanen. “Het betreft een medisch geheim waar geen enkele instantie naar mag vragen. Ook mogen instanties medische gegevens niet inzien.” Volgens de natuurgeneeskundig arts is het uitsluiten van een groep mensen op basis van een levensovertuiging en het vragen naar een vaccinatiebewijs verboden bij wet.

Kinderopvang De Limoezine schond volgens hem dus de grondrechten van kinderen en ouders. Hij deed een melding van discriminatie bij de politie, maar die deed daar niks mee. Hij benaderde de gemeente, maar die reageerde niet op een verzoek tot handhaving. Hij kaartte de kwestie aan bij het College voor de Rechten van de Mens, maar die gaf aan een wachttijd van meer dan een jaar te hebben. En hij schreef De Limoezine aan en vroeg het beleid aan te passen. Uiteindelijk besloot Sanen om op 16 mei de gemeenteraad toe te spreken, met het verzoek tot maatregelen tegen het kinderdagverblijf.

Sanen heeft in zijn praktijk veel kinderen met vaccinatieschade gezien, vertelde hij de raadsleden. Vanaf 2021 zag hij naar eigen zeggen een enorme toename van vaccinatieschade als gevolg van de coronavaccinaties. “Voor de hypothese dat vaccins veilig zijn, bestaat geen wetenschappelijk bewijs”, deelde hij met de raad. Hij hekelde ook de onvolledige voorlichting door de overheid en de strategie van drang. “De keuze om wel of niet te vaccineren moet iedereen voor zichzelf maken.” Op basis van die vrije keuze wordt “een grote groep kinderen uitgesloten van deelname in de maatschappij”, zei Sanen. Hij sloot zijn betoog af met de woorden: “Ik sta hier om gevaccineerde kinderen, ouders en verzorgers een stem te geven. Ik hoop dat de gemeente krachtig optreedt tegen deze vorm van discriminatie.” Het leverde hem applaus op van de publieke tribune. Ruim een maand na zijn toespraak, laat Sanen aan De Andere Krant weten dat hij ondanks herhaaldelijke contactverzoeken niks van de gemeente heeft gehoord. Wel heeft hij steun gekregen van mensen uit het hele land.

Zijn actie heeft effect gesorteerd. Inmiddels heeft kinderopvang Limoezine het beleid rond vaccinaties aangepast. Ook kinderen die niet zijn gevaccineerd, zijn weer welkom bij de kinderopvang. Regiomanager Sandy Janssen van Plek voor kinderen B.V., de koepelorganisatie waar Limoezine onder valt: “Limoezine is overgenomen door AcadeMedia, dat actief is in Zweden, Noorwegen en Finland. We zijn nog bezig met het herzien van de beleidsstukken. Bij alle beleidsstukken is de vraag: hoe gaan we dit verder oppakken? Verschillende processen komen voorbij. Hier valt ook het vaccineren onder.” De eerdere eis dat kinderen gevaccineerd moeten zijn, is niet meer terug te vinden in het online aanmeldformulier. Dit heeft alles te maken met de inbreng van Sanen, geeft ze toe. “Dat heeft er wel voor gezorgd dat wij het van de website hebben gehaald.” Dat ongevaccineerde kinderen tot voor kort niet werden toegelaten op Limoezine, noemt Janssen “een erfenis van de vorige eigenaar”. Ze heeft moeite met het feit dat haar kinderopvang nu wordt weggezet als discriminerend. Of het beleid definitief wordt gewijzigd voor alle locaties, is echter nog maar de vraag. “Wij hebben daarover nog geen standpunt ingenomen, het ligt open. Dit is ook afhankelijk van wat de overheid beslist.”

Hoe zit dat precies? Nederland heeft geen vaccinatieplicht, zoals veel omliggende langen. Juridisch gezien is het onduidelijk of een kinderopvang­organisatie ongevaccineerde kinderen mag weigeren. De Branche­organisatie Kinderopvang (BK) noemt de dalende vaccinatie­graad (zie kader) een “punt van zorg” en stelt op haar website dat de vaccinatiegraad weer op een “verantwoord niveau van meer dan 95 procent” moet komen. Voor de coronacrisis was de dalende vaccinatiegraad ook al onderwerp van gesprek. In 2020 kwam D66 met een wetsvoorstel om alleen kinderen en personeel die meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma toe te laten tot kinderdagverblijven. Dit voorstel is in 2022 verworpen. Nadat in korte tijd vier baby’s overleden aan kinkhoest, diende de VVD in maart van dit jaar een omstreden wetsvoorstel in: een vaccinatieplicht voor kinderen op de opvang als de vaccinatiegraad te laag is. Dagblad Trouw schreef onlangs dat op zo’n zeventig plekken ongevaccineerde kinderen al worden geweigerd. Scholen mogen ongevaccineerde kinderen tussen 5 en 17 jaar overigens niet weigeren, omdat zij onder de leerplicht vallen.

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, oordeelde in 2020 dat er voor de kinderopvangorganisaties ruimte is om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Wel moeten deze eerst kijken of er minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn, daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een juridisch afwegingskader ontwikkeld. Uiteindelijk moet de organisatie zelf een afweging maken. Gjalt Jellesma, de voorzitter van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang), vond dat oordeel terecht. “Eindelijk laat de overheid luid en duidelijk horen dat zij pal achter het nationale vaccinatieprogramma staat. De media nemen hun verantwoordelijkheid en voeren antivaxers niet langer op als gelijkwaardige gesprekspartners. En kijk, na jarenlang te zijn gedaald, stabiliseerde de vaccinatiegraad en stijgt nu zelfs licht”, deelde hij vier jaar geleden in Vakblad Kinderopvang.

Volgens oud-advocaat Frank Stadermann gaat het in dat geval bij wet niet om discrimineren. “Niet gediscrimineerd worden is een grondrecht. Grondrechten zijn bedoeld om ons te beschermen tegenover de overheid, die ons niet mag discrimineren. Ik als burger mag dat tot op zekere hoogte wel.” Hij noemt een voorbeeld: “De SGP laat geen vrouwen toe in het bestuur, vanwege hun geloofsovertuiging. Dat staat hen vrij. Als kinderopvang georganiseerd wordt door de overheid of de gemeente, mogen zij kinderen niet discrimineren. Maar particuliere kinderopvanginstellingen mogen dat onderscheid wel maken.” Wat betreft de kinderdagverblijven, ziet hij dat zij zoekende zijn met betrekking tot hun vaccinatiebeleid. “Het is de bedoeling alle kinderen te laten vaccineren. De overheid zoekt naar mogelijkheden om het verplicht te stellen.”

Stichting Vaccinvrij: kudde- of groepsimmuniteit gebaseerd op mythe

In Nederland krijgen kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziektes aangeboden. In de discussie over vaccineren en kinderopvang gaat het om de bof, mazelen en rode hond-vaccinatie (BMR). De vaccinatiegraad onder baby’s en peuters lag vorig jaar juni voor het eerst sinds decennia onder de 90 procent voor de mazelen, volgens het RIVM. Ook voor andere ziektes uit het RVP is de vaccinatiegraad bij baby’s tot 2 jaar gedaald. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) acht een vaccinatiegraad van 95 procent noodzakelijk om ziektes als de mazelen uit de bannen. Mede door de daling van de vaccinatiegraad worden kinderopvangorganisaties steeds vaker geconfronteerd met de wens van ouders met gevaccineerde kinderen om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren op de opvang. Volgens de Stichting Vaccinvrij van Door Frankema zijn deze aannames “gebaseerd op mythes”. Bijvoorbeeld de mythe dat voor kudde- of groepsimmuniteit een vaccinatiegraad van 95 procent nodig is om te voorkomen dat bepaalde ziektes uitbreken. Volgens Vaccinvrij wordt de term kudde-immuniteit door vaccinproducten misbruikt om vaccins te promoten. De term werd in 1933 uitgevonden door A.W. Hedrich, die keek hoe vaak mazelenuitbraken in de VS voorkwamen tussen 1900 en 1931, voor de introductie van een vaccin tegen mazelen. Hij concludeerde dat er geen mazelenuitbraken meer plaatsvonden als 68 procent van de kinderen de ziekte had doorgemaakt en natuurlijke weerstand had opgebouwd. Later namen vaccinonderzoekers deze conclusie over, maar zij brachten daar veranderingen in aan. Zo spraken zij niet meer over het doormaken van de ziekte, maar over vaccineren als bescherming tegen uitbraken. Ook verhoogden zij zonder wetenschappelijke onderbouwing het percentage van 68 naar 95 procent.
Meer informatie: stichtingvaccinvrij.nl


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.