Nieuws Mens en Macht

WHO wil “mensenrechten en vrijheden” schrappen

Who tegen mensenrechten
Een muurschildering in een straat in Kericho, Kenia. Fotografie: Brian Inganga | AP Photo
💨

“Machtsgreep via nieuwe gezondheids-richtlijnen”​
“Machtsgreep via nieuwe gezondheids-richtlijnen”
Datum: 14 januari 2023
Mens en Macht

Karel Beckman, Elze van Hamelen

Karel Beckman, Elze van Hamelen

De WHO wil “respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen” als basisprincipes uit de Internationale Gezondheidsrichtlijnen schrappen en vervangen door “billijkheid en inclusiviteit”. Dat blijkt uit wijzigingsvoorstellen die deze week worden besproken binnen de WHO. De voorstellen behelzen een forse toename van de macht van de WHO, inperking van nationale soevereiniteit van de lidstaten, omvangrijke nieuwe bureaucratie, en meer censuur.


(Voor slechtzienden hebben we ook een audio versie van het hoofdartikel, of luister via je favoriete streamer zoals spotify, apple podcasts en google podcasts.)

Een speciale commissie van de WHO vergadert van 9 tot 13 januari achter gesloten deuren over ingrijpende wijzigingen van de Internationale Gezondheidsrichtlijnen, die bindend zijn voor alle lidstaten, waaronder Nederland. Over de voorstellen wordt waarschijnlijk gestemd op de World Health Assembly in mei. Vorig jaar leidden wijzigingen die door de VS waren voorgesteld tot veel ophef. De VS wilden het mogelijk maken voor de WHO om zonder instemming van de lidstaten een noodtoestand uit te roepen en ingrijpende beleidsmaatregelen op te leggen aan alle landen. Kamerlid Wybren van Haga stelde hierover vragen aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers. De voorstellen werden tijdens de World Health Assembly in mei 2022 echter afgewezen door de Afrikaanse landen.

De WHO zegde toen toe dat de werkgroep die zich met de wijzigingen bezighield, de WGHIR, met nieuwe voorstellen zou komen die pas bij de World Health Assembly in mei 2024 in stemming zouden worden gebracht. In oktober 2022 echter zette de WHO een nieuwe commissie op, de ‘IHR Review Committee’ (IHRRC). Deze vergadert deze week over de wijzigingsvoorstellen, die nu toch al dit jaar in stemming kunnen komen.
De voorstellen zijn vastgelegd in een moeilijk te vinden document van 46 pagina’s op de website van de WHO. Een van de opvallendste betreft artikel 3. Daarin staat nu nog dat “de Internationale Gezondheidsrichtlijnen zullen worden uitgevoerd met volledig respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen”. De WHO wil deze principes echter letterlijk schrappen, zo blijkt uit het document. In plaats daarvan zal artikel 3 luiden dat de Internationale Gezondheidsrichtlijnen “moeten worden gebaseerd op de principes van billijkheid, inclusiviteit en samenhang”. De Amerikaanse onderzoeksjournalist James Roguski, die de voorstellen als eerste aan het licht bracht en campagne voert in de VS om de WHO te verlaten, is niet verbaasd over het voornemen van de WHO om “mensenrechten en vrijheden” te schrappen uit de Richtlijnen. “De WHO is er al lang niet meer voor de gezondheid van mensen. Ze zijn volledig in de greep van de farmaceutische industrie, die de Richtlijnen gebruikt om een totalitaire dictatuur te creëren, een digitale gevangenis met gezondheidscertificaten en continue bewaking.” Catherine Austin Fitts, voormalig investeringsbankier op Wall Street en oprichtster van het nieuwe-media platform Solari Report, valt hem bij: “Via de Internationale Gezondheidsrichtlijnen wordt een staatsgreep gepleegd”. In Nederland is in navolging van de VS ook een campagne gestart: stopWHO.nl

James Roguski: “De WHO is er voor de farmaceutische industrie”


“De WHO is uit op een wereldwijde machtsgreep. Ze proberen wijzigingen door te voeren in de Internationale Gezondheidsrichtlijnen die ertoe zullen leiden dat zij de macht krijgen om over de gezondheid van de hele wereldbevolking te beschikken.”

Dit zegt de Amerikaanse onderzoeksjournalist James Roguski, die van het volgen van de WHO zijn specialiteit heeft gemaakt. Roguski is in de VS een campagne gestart onder het motto: #Stop-the-treaty #Stop-the-amendments #Exit-the-WHO. ‘The treaty’ verwijst naar een wereldwijd ‘Pandemieverdrag’ waar de WHO aan werkt, de ‘amendments’ naar de voorgestelde wijzigingen in de Internationale Gezondheidsrichtlijnen. Dit zijn twee zaken die vaak door elkaar worden gehaald, zegt Roguski. “De WHO onderhandelt over een Pandemieverdrag, dat ertoe zal leiden dat landen hun soevereiniteit compleet zullen verliezen aan de WHO. Dit verdrag heeft de nodige aandacht gehad in de media, maar de onderhandelingen erover lijken niet erg te vlotten. Daarnaast wordt er echter gewerkt aan een herziening van de Internationale Gezondheidsrichtlijnen. Deze zijn ook wettelijk bindend voor de lidstaten. Hierin zit naar mijn inschatting het echte venijn.”

De Internationale Gezondheidsrichtlijnen (International Health Regulations, IHR) geven de WHO nu al veel zeggenschap over het gezondheidsbeleid van de lidstaten. Maar die macht zal nog veel groter worden als de wijzigingen die nu worden besproken, zullen worden aangenomen, stelt Roguski. Deze week, van 9 tot en met 13 januari, vindt een besloten commissievergadering plaats in Genève van een ‘Review Commissie’ (IHRRC), die zich buigt over een groot aantal wijzigingsvoorstellen. Zij zullen hun aanbevelingen uiterlijk 15 januari doorgeven aan de directeur-generaal van de WHO, Tedros. Die kan ze dan tijdig doorgeven aan de lidstaten, zodat die hierover op de World Health Assembly in mei van dit jaar kunnen beslissen.

De WHO gaf in mei 2022 aan dat nieuwe wijzigingsvoorstellen pas in mei 2024 op de agenda zouden komen te staan, maar Roguski heeft geen vertrouwen in deze belofte. “Die had betrekking op de Working Group die zich bezighield met de voorstellen. Maar in oktober hebben ze ineens een nieuwe commissie opgezet, de Review Committee, die het stokje lijkt te hebben overgenomen. Het is allemaal volkomen ondoorzichtig.”
De wijzigingsvoorstellen die nu ter tafel liggen zijn te vinden in een document op de website van de WHO, hoewel ze ver weg zijn gestopt. Op zijn substack neemt Roguski de lezer mee door de 46 pagina’s aan voorstellen. De meest in het oog springende wijziging is die van artikel 3, waarin wordt voorgesteld principes als ‘waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen’ te vervangen door ‘billijkheid’ en ‘inclusiviteit’. “Het is natuurlijk niet zeker dat dit erdoor komt, maar dat het wordt voorgesteld, zegt heel veel over de WHO”, stelt Roguski. “Ze zijn er al lang niet meer voor de mensen, maar voor hun sponsors.”

De WHO spreekt graag van “gezondheidszorg voor iedereen”, maar Roguski wijst erop dat gezondheidszorg heel beperkt wordt gedefinieerd in de Richtlijnen. “In artikel 1 worden ‘health products’ genoemd, zoals vaccins, gentherapie en medicijnen, maar vitaminen, mineralen, kruiden en andere waardevolle voedingsstoffen worden genegeerd.”

Het grootste bezwaar dat Roguski heeft, is dat de WHO zich steeds meer macht toe-eigent om voor de hele wereld te bepalen wat wel en niet gezond is. Dat blijkt uit bijna alle wijzigingsvoorstellen die worden gedaan. Woorden als ‘non-binding’ (niet-bindend) worden geschrapt. Er wordt een ‘noodcommissie’ voorgesteld die maatregelen van lidstaten teniet kan doen en bindende maatregelen kan opleggen. Er worden voorstellen gedaan om ‘informatieverspreiding’ via ‘passende boodschappen’ op te leggen aan landen, dus censuur uit te oefenen. Er wordt een bijlage voorgesteld met ‘Verplichtingen om samen te werken’. Er wordt een nieuwe bureaucratie opgetuigd, die met vele miljarden zal worden gefinancierd.

Roguski wijst erop dat het Pandemieverdrag waarover wordt onderhandeld, voorziet in een structuur die is gebaseerd op de internationale klimaatconferenties. “Er komt een bestuursorgaan dat bestaat uit een ‘Conference of the Parties’, een COP, die ook al sinds jaar en dag bestaat in de klimaatbureaucratie. Partijen als de Bill & Melinda Gates Foundation en de vaccinfabrikanten, die nu ook al de WHO medefinancieren, zouden hierbij mogen aanschuiven.” Het Pandemieverdrag voorziet verder in versnelde goedkeuringstrajecten voor vaccins en medicijnen, meer simulatie-oefeningen van pandemieën, en meer aandacht voor gain of function-onderzoek, waarbij virussen in het lab worden gemanipuleerd. 

De WHO had bij het ter perse gaan van deze krant nog niet gereageerd op vragen. Het ministerie van VWS stelt in een reactie: “De IHR vormt de kern van het internationale instrumentarium om mondiale gezondheidscrises te voorkomen en te bestrijden. De Covid-pandemie toonde aan dat het huidige instrumentarium onvoldoende is om wereldwijd te komen tot een afdoende en eerlijke aanpak. Daarom wordt de IHR momenteel herzien en wordt tegelijk gewerkt aan een aanvullend mondiaal Pandemieverdrag. Uiteindelijk zal het aan elke lidstaat zelf zijn om te besluiten of deze zich aan de (gewijzigde) regeling en het nieuwe verdrag wil binden.”

voorgestelde wijzigingen in Internationale Gezondheidsrichtlijnen:


Bronnen:

Catherine Austin Fitts: “Via de WHO wordt een staatsgreep gepleegd”


Vanwege de ‘International Health Regulations’ (IHR) kon de WHO in 2020 een pandemie uitroepen. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor wijzigingen in de IHR die de WHO vergaande macht geven, en soevereiniteit van natiestaten vergaand ondermijnen.

Catherine Austin Fitts, voormalig investeringsbankier op Wall Street, en oprichtster van het nieuwe-media platform Solari Report, waarschuwt voor de risico’s – mochten deze wijzigingen erdoor komen: “Als ze hiermee wegkomen, geven 192 landen de regie over hun land weg aan een niet-verkozen groep bureaucraten in Zwitserland”.

“De IHR worden gebruikt om controle uit te oefenen”, stelt Fitts, die net als James Roguski campagne voert tegen de steeds verder gaande macht van de WHO. “Ik kijk hiernaar vanuit een financieel standpunt, naar hoe het financiële stelsel wordt bestuurd. Dan zie je dat centrale bankiers bezig zijn de bestuursstructuur van overheden opnieuw vorm te geven. In de afgelopen drie jaar hebben ze het fiscale beleid van overheden letterlijk naar zich toegetrokken. En nu gebruiken ze zorgwetten en niet-financiële wetten om het financiële systeem te managen, terwijl ze naar een systeem van totale controle toebewegen.”

Volgens Fitts is het zorgsysteem de afgelopen jaren “ingezet op manieren die niets met gezondheid te maken hebben. Het heeft te maken met het managen van de economie, en met het selecteren van winnaars en verliezers. De zorginfrastructuur wordt ingezet om nationale basisrechten en constitutionele rechten te overschrijven. De hele bestuursstructuur van overheden krijgt hierdoor een andere vorm, het is in feite een staatsgreep door middel van de IHR en internationale verdragen. De WHO komt in het geheim samen om deze wijzigingen vorm te geven, en ze willen deze doorvoeren zonder dat er een juridisch proces doorlopen wordt in de lidstaten om de wijzigingen te bekrachtigen.”

Volgens Fitts wordt het gezondheidsbeleid gebruikt als een “tussenstation” in de richting van “totale digitale controle”, die vooral bedoeld is om het financiële systeem te controleren. “De centrale bankiers staan voor een dilemma. Het systeem dat de laatste 50-100 jaar gewerkt heeft loopt op zijn eind. Willen ze controle houden, dan is volledige controle noodzakelijk. Dus óf ze houden controle – totale controle, of ze verliezen het helemaal.” Maar wij als mensen hebben ook twee opties, zegt zij: “We kunnen vrij zijn, en zelf een nieuw model, een nieuwe beschaving gaan opbouwen. Of we worden slaven van de centrale bankiers. En ieder mens zou zich moeten afvragen: ga ik gewoon mee met de stroom om een slaaf te worden? Of ga ik proberen vrij te zijn, en helpen een echte menselijke beschaving te bouwen?”


Het interview met Catherine Austin Fitts is te zien op ons Odysee and Youtube kanaal.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.